ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ทูตการอ่าน และครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอห้างฉัตร
  วันที่  16/06/2556
 
 


รายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดย นางจรรยา ไชยทิพย์อาสน์ ครูชำนาญการและคณะบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ทูตการอ่าน และครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอห้างฉัตร เพื่อส่งเสริมให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ ทูตการอ่านมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้จัด ผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยทำงานเป็นทีมร่วมกับครู กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยกศน.ตำบลวอแก้ว นำโดยนางณัฏฐ์ทิตา วงศ์ประเสริฐ และทูตการอ่านจำนวน 4คน ได้แก่ นางสุปราณี รุ่งเรืองไพศาล นายอินแต่ง ก๋าโต้ง นายบุญช่วย แสงเรือง และนายชาญชัย สุทะปา ในแผนงานโครงการ"อ่านสร้างอาชีพ"
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118