๕ มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
  วันที่  6/06/2556
 
 


รายละเอียด
องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อส่งเสริมให้ประชากรโลกมีความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และร่วมกันลงมือแก้ไข วิธีการง่ายๆ ๕ วิธีในการมีส่วนร่วมกับวันสิ่งแวดล้อมโลกที่เราสามารถทำกันได้ง่าย ๆ มีดังนี้ค่ะ ๑. แยกขยะในบ้าน
๒. ไม่กินทิ้งกินขว้าง
๓. เพิ่มพื้นที่สีเขีย
๔. ช่วยกันประหยัดพลังงาน
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน
นอกจากเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วที่เหนือกว่านั้นประเทศไทยยังจัดให้ ๕ มิ.ย ของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาไทย ที่มาเมื่อปี พ.ศ๒๔๘๙ พระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์ คือ ราชการที่ ๘ และราชการที่ ๙ ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองทั้งสองพระองค์ในแปลงนาหลังตึกขาว ( ปัจจุบัน คือ ตึกพืชพรรณ ของกรมวิชาการ )
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118