"Chinese day Camp"
  วันที่  16/06/2556
 
 


รายละเอียด
    
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร "Chinese day Camp" ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในรูปแบบค่ายภาษาจีนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย บุคคลากรทางการศึกษาของ กศน.อำเภอห้างฉัตร จำนวน ๒๕ คน จำนวน ๕ วัน (๔๐ ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อฝึกทักษะผู้เข้ารับการอบรมภาษาจีน การพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง ผ่านกิจกรรมและสื่อหลากหลายรูปแบบ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางณัฏฐ์ทิตา วงศ์ประเสริฐ ครูกศน.ตำบลวอแก้วได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว และนำเทคนิคการสอนภาษาที่ 3 มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในกศน.ตำบลวอแก้ว
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118