การสอบ A-net,N-net
  วันที่  21/02/2555
 
 


รายละเอียด
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดสอบ A-net,N-net ของนักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 สนามสอบ ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118