การจัดมุมอาเซียนอาเซียนเพื่อการเรียนรู้
  วันที่  23/02/2555
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลแม่สันได้รับมอบหมายภารกิจในการดำเนินการจัดมุมอาเซียนใน กศน.ตำบลแม่สันเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี๒๕๕๘ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การจัดทำมุมอาเซียนให้ห้องสมุดประชาชน กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชนทั่วประเทศ การจัดสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา การผสมผสานความรู้ด้านอาเซียนกับการเรียนการสอนของครูศูนย์การเรียนชุมชน ทั้งนี้ยังได้จัดมุมภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในการติดต่อสื่อสารกับประเทศสมาชิก
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118