ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลแม่สัน เว็บไซด์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลค่ะ หากมีข้อเสนอแนะเชิญติชมได้ค่ะ
 
 
 
 


กศน.ตำบลแม่สัน ได้ดำเนินการเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นการเส้นพลาสติก หลักสูตร ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑๘ คน ให้กับกลุ่มนักศึกษาและประชาชนพื้นที่ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ และนโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ โดยใช้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลแม่สัน เป็นสถานที่ฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยสอนวันละ ๕ ชั่วโมง วิทยากรผู้ทำการสอนคือ นางทัศนีย์ วิวัฒนานนท์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118