การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
  วันที่  9/08/2555
 
 


รายละเอียด
ให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้
1.ปากกาดำ/ปากกาน้ำเงิน
2.ปากกาลบคำผิด
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน
ในวันที่15-16 กันยายน 2555
สถานที่สอบโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118