กิจกรรมเด่น

กศน.ตำบลปงยางคก มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนและบริการจัดการความรู้ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นฐานการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้านการส่งเสริมการจัดอาชีพเพื่อการมีงานทำ ซึ่งมีการจัดเวทีประชาคม วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง กลุ่มอาชีพ และชุมชนให้เกิดการยกระดับฝีมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
จากการทำเวทีประชาคมกลุ่มเป้าหมายของบ้านต้นค่า-ม่วงชุม หมู่ 5 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กศน.ตำบล โดยการสำรวจข้อมูลปัญหา ความต้องการของกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านต้นค่า-ม่วงชุม ตำบลปงยางคก ซึ่งแต่เดิมกลุ่มเป้าหมายปลูกพืชผักสวนครัวเพียงอย่างเดียว ทางกลุ่มต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย จึงมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  
โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลปงยางคก
งานการศึกษาอาชีพศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการเพาะเห็ด 
กศน.ตำบลปงยางคก ได้ดำเนินการจัดทำโครงการโคการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ การซ่อมรถจักรยานยนต์และเรื่องยนต์เล็ก(เบนซิน)ให้กับกลุ่มเป้าหมายบ้านสันหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การซ่อมรถจักรยานยนต์และเรื่องยนต์เล็ก(เบนซิน) ให้เกิดอาชีพที่ยังยืนในชุมชนต่อไป 
โครงการการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ การซ่อมรถจักรยานยนต์และเรื่องยนต์เล็ก(เบนซิน)ให้กับกลุ่มเป้าหมายบ้านสันหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การซ่อมรถจักรยานยนต์และเรื่องยนต์เล็ก(เบนซิน) ให้เกิดอาชีพที่ยังยืนในชุมชนต่อไป 
โครงการการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ การซ่อมรถจักรยานยนต์และเรื่องยนต์เล็ก(เบนซิน)ให้กับกลุ่มเป้าหมายบ้านสันหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การซ่อมรถจักรยานยนต์และเรื่องยนต์เล็ก(เบนซิน) ให้เกิดอาชีพที่ยังยืนในชุมชนต่อไป
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการเพาะเห็ดบ้านจำ
ประเพณีวันสงกรานต์
วันมาฆบูชา
โครงการ กีฬาสานสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) กศน.ตำบล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันครู 16 มกราคม 2555
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118