กศน.ตำบลปงยางคก มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนและบริการจัดการความรู้ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นฐานการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้านการส่งเสริมการจัดอาชีพเพื่อการมีงานทำ ซึ่งมีการจัดเวทีประชาคม วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง กลุ่มอาชีพ และชุมชนให้เกิดการยกระดับฝีมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
  วันที่  19/08/2558
 
 


รายละเอียด
สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ มีรายได้และมีงานทำ โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในทุก ๆ ด้านในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษาแต่ละแห่งศึกษา และวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองในแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ (Area Based) และพัฒนากลุ่มอาชีพใหม่ ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคหลักของโลก
จากการทำเวทีประชาคมกลุ่มเป้าหมายของบ้านต้นค่า-ม่วงชุม หมู่ 5 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กศน.ตำบล โดยการสำรวจข้อมูลปัญหา ความต้องการของกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านต้นค่า-ม่วงชุม ตำบลปงยางคก ซึ่งแต่เดิมกลุ่มเป้าหมายปลูกพืชผักสวนครัวเพียงอย่างเดียว ทางกลุ่มต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย จึงมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118