ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลปงยางคก เว็บไซด์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดหลักค่านิยมไทย 12 ประการ Welcome to non-formal education of pongyangkhok website. The website is learning to longlife
 
 
 
 


สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ มีรายได้และมีงานทำ โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในทุก ๆ ด้านในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษาแต่ละแห่งศึกษา และวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองในแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ (Area Based) และพัฒนากลุ่มอาชีพใหม่ ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคหลักของโลก
จากการทำเวทีประชาคมกลุ่มเป้าหมายของบ้านต้นค่า-ม่วงชุม หมู่ 5 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กศน.ตำบล โดยการสำรวจข้อมูลปัญหา ความต้องการของกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านต้นค่า-ม่วงชุม ตำบลปงยางคก ซึ่งแต่เดิมกลุ่มเป้าหมายปลูกพืชผักสวนครัวเพียงอย่างเดียว ทางกลุ่มต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย จึงมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
 
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคกที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้นักศึกษามาพบกลุ่มในวันอาทิตย์ของทุกเดือน ณ ที่กศน.ตำบลปงยางคก โรงเรียนบ้านสันหลวงเดิม(ตลาดบ้านสันหลวง)บ้านสันหลวงหมู่ที่ 3 และบ้านต้นค่า -ม่วงชุม โรงเรียนบ้านต้นค่าเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขอให้นักศึกษามาพบกลุ่มโดยพร้อมเพรียงกันน่ะครับ 
กศน.ตำบลปงยางคกกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรยนเวียงตาลพิทยาคม 
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบวิชาเลือก วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ กศน.ตำบลปงยางคก 
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคกที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มาร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศ ไหว้ครู และมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้จบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 07.00 เป็นต้นไป 
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มาปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.ตำบลปงยางคก เวลา 08.30 น.
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ทุกระดับชั้น(ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย)สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557ระหว่างวันที่7-8 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนเวียงตาลวิทยา
กศน.ตำบลปงยางคก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลได้ที่ 054-269432,ครูสุระศักดิ์ สงนวน(ครูป๋อง)097-9730885,ครูวิภาวี ทองสุข (ครูอาย)087-3651314
 
กศน.ตำบลปงยางคก โดย นายสุระศักดิ์ สงนวน ครูกศน.ตำบลและนางสาววิภาวีทองสุข ครูศรช.ตำบลปงยางคกจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   
11 มกราคม 2559 กศน.ตำบลปงยางคก จัดกิจกรรมโครงการกศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" หลักสูตร เห็ดสวรรค์ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นค่า-ม่วงชุม ม.5 โดยมีนายวินัย ชัยเรืองเดช กล่าวเปิดโครงการ 
10 ม.ค.2559 กศน.ตำบลปงยางคก จัดโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" หลักสูตรการทำขนมไข่หงส์ ณ บ้านปงยางคก หมู่ 9 ได้รับเกียรติจาก นายทนงศักดิ์ไชย ตินโย ผู้ใหญ่บ้านปงยางคก เป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับความอนุเคราะห์วิยากรนางธนวรรณ คำบุญชู เป็นวิทยากร ในการสอนหลักสูตร 
10 ม.ค.2559 กศน.ตำบลปงยางคก ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ บริจาคขนม มอบทุนการศึกษา มอบของรางวัลเด็กๆ ทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการซื้ออุปกรณ์การออกกำลังกาย ณ บ้านต้นค่าม่วงชุม ม.5 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 
9 ม.ค.2559 กศน.ตำบลปงยางคกร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลปงยางคก กิจกรรม ปิงโกอาเซียน วาดภาพระบายสี สอยดาวความรู้และมัจฉาความรู้ ได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างดี 

 
  
kNUxINSBExq  
  
  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118