การอบรมหลักสูตร การวิจัยอย่างง่ายสำหรับครู กศน.
  วันที่  6/08/2557
 
 


รายละเอียด
ตามที่ข้าพเจ้า นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ตำแหน่งครู กศน.ตำบลหนองหล่ม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การวิจัยอย่างง่ายสำหรับครู กศน. ผลการเข้าร่วมการประชุมมีดังนี้
เวลา 9.00-10.00 น. นายประเสริฐ หอมดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเรียนภาคเหนือ ประธานกล่าวเปิดพร้อมให้คำแนะนำในการทำงานวิจัยอย่างง่ายสำหรับครู
เวลา 10.00-12.00 น. คุณภัทรา มาน้อย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้มาบรรยายสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อการวิจัยอย่างง่าย โดยมีการทำกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมการทำงานวิจัยผ่านสื่อ VD ทัศน์ เรื่อง
1. แนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอาน ของชุมชนมุสลิม ภาคใต้
2. ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทำกิน ไร่สัปปะรด
3. การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ณ หาดกาสิงห์ บ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู
ใน VD ทัศน์ได้นำเสนอขั้นตอนการทำงานวิจัยโดยมีพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแล และให้ประชาชนชาวบ้านเป็นผู้คิดโจทย์ คิดแก้ไขปัญหา ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมสถานีความรู้ (การคิดด้วยสมอง)
โดย ทีม สกว.ลำปางได้แบ่งผู้เข้ารับการอบรม เป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆ และให้เข้าเวียนฐาน ในการเข้าฐานมีกฎว่า ให้เวลาในการตอบคำถาม 1 นาที และให้เวียนฐานให้ครบทั้งสี่ฐาน และนำผลการตอบคำถามของทุกคนมาสรุปรวมเป็นความคิดรวบยอด โดยใช้เวลา 5 นาทีในการสรุป และให้ออกมานำเสนอผลการดำเนินงาน
ฐานที่ 1 ตอบคำถามในหัวข้อ ถ้ามีโอกาสได้ทำงานวิจัย คุณจะทำหรือไม่ ทำ/เพราะอะไร ไม่ทำ/เพราะอะไร
สรุปคำตอบได้ดังนี้
- ทำงานวิจัย เพราะ
1. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
2. เพื่อสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบ
3. เป็นการท้าทาย
4. เพื่อเป็นการทำฐานข้อมูล
5. เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร พัฒนาชุมชน/สังคม
6. เพื่อเป็นการทดลอง
7. เพื่อเป็นประโยชน์

- ไม่ทำเพราะ
1. ไม่มีปัญหาอะไร
2. ไม่ต้องการแก้ไขปัญหา

ฐานที่ 2 ตอบคำถามในหัวข้อ แว๊ปแรก ถ้าพูดถึง “งานวิจัย” คุณจะเปรียบเทียบกับอะไร
สรุปคำตอบได้ดังนี้
1. การตอบปัญหา/การแก้ไขปัญหา
2. ต้องการรู้ ทำเพื่ออะไร /จุดมุ่งหมาย
3. ข้อมูล/ความรู้
4. สมมุติฐาน/ข้อเท็จจริง/การค้นหาข้อมูล
5. การทำโครงงาน/การทดลอง/รายงาน
6. ทางออก
7. การศึกษา/การรักษา
8. งานที่จำเป็นต้องทำ
9. ยาขม
10. การสอนหนังสือ
11. แสงไฟ
12. ขับรถยนต์
13. ทำไม
14. การดูแล
ฐานที่ 3 ตอบคำถามในหัวข้อ งานวิจัยในความเข้าใจของคุณ หมายถึงอะไร
สรุปคำตอบได้ดังนี้
1. วิธีการแก้ปัญหา
2. การศึกษาหาข้อมูล
3. การหาความรู้โดยใช้กระบวนการแบบมีเหตุมีผล
4. งานทดลอง
5. ความยุ่งยาก/ซับซ้อน
6. หลักวิชาการ
7. คุณภาพของงานวิจัย

ฐานที่ 4 ตอบคำถามในหัวข้อ งานวิจัย สำคัญอย่างไรในบทบาที่คุณทำอยู่
สรุปคำตอบได้ดังนี้
1. แก้ปัญหา/หาแนวทางแก้ไข
- วิเคราะห์ปัญหา
- ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน
- ช่วยให้เข้าใจผู้เรียน
2. พัฒนา
- ตนเอง / วิทยฐานะ / องค์ความรู้
- ผู้เรียน / การเรียนการสอน
- ชุมชน / สังคม
- งาน
3. ก่อประโยชน์
- รู้สภาพปัญหา
- ช่วยพัฒนางาน
- ทำงานได้มีประสิทธิภาพ
- การมีส่วนร่วม


กิจกรรม ยืด ต่อ ประดิษฐ์ (การคิดแบบสร้างสรรค์)
เป็นกิจกรรมที่แบ่งฐานออกเป็น 6 ฐาน โดยการนับเลข 1 – 6 และเลือกหัวหน้ามาจับสลาก เมื่อจับสลากเสร็จแล้วให้ทุกคนออกไปในพื้นฐานที่ตนเองกำหนดแล้วนำสลากที่ได้รับออกมาคี่ดูคำถาม ซึ่งเป็นรูปผลไม้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีเงื่อนไข คือให้ใช้เวลา 5 นาทีในการนำสิ่งของทั้งสองสิ่งมารวมกัน เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ และให้มีคุณสมบัติของสิ่งของทั้งสองสิ่งด้วย และให้มีการนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์นั้น
กลุ่มที่ 1 ได้รูปชมพู่ และรูปพัดลม ได้ผลิตภัณฑ์ พัดลมกลิ่นชมพู่ เป็นพัดลมไอน้ำที่มีกลิ่นลิ้นจี่
กลุ่มที่ 2 ได้รูปมะม่วง และรูปวิทยุ ได้ผลิตภัณฑ์ มะม่วงวิทยุ สามารถปลูกเป็นต้นมะม่วงและมีผลเป็นวิทยุใช้ได้ตลอดปี
กลุ่มที่ 3 ได้รูปทับทิม และรูปกาน้ำ ได้ผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมเพื่อสุขภาพ เป็นน้ำเพื่อบำรุงกำลังทั้งชายและหญิง
กลุ่มที่ 4 ได้รูปทุเรียน และเครื่องทำน้ำอุ่นได้ผลิตภัณฑ์ เครื่องแปรรูปผลไม้อัจฉริยะ โดยการแปรรูปผลไม้เป็นน้ำผลไม้ ส่วนเปลือกผลไม้นำมาเป็นเชื้อเพลิงในการทำน้ำแร่เพื่อสุขภาพ
กลุ่มที่ 5 ได้รูปเครื่องซักผ้า และรูปลิ้นจี่ ได้เครื่องซักผ้ากลิ่นลิ้นจี่ เป็นเครื่องซักผ้าที่มีกลิ่นลิ้นจี่
กลุ่มที่ 6 ได้รูปแอปเปิ้ล และรูปเครื่องปรับอากาศ ได้ผลิตภัณฑ์ สเปรย์น้ำหอมกลิ่นแอปเปิ้ล

เมื่อทุกกลุ่มได้ผลิตภัณฑ์ ได้มีตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอขายสินค้า สรุปผลจากนำเสนอได้ผลิตภัณฑ์พัดลมกลิ่นชมพู่ เป็นอับดับที่ 1 ได้ 19 คะแนน อันดับที่ 2 คือ น้ำทับทิมเพื่อสุขภาพ ได้คะแนน 17 คะแนน อันดับที่ 3 คือเครื่องแปรรูปผลไม้อัจฉริยะ ได้ 13 คะแนน อันดับที่ 4 คือมะม่วงวิทยุ ได้ 8 คะแนน อันดับที่ 5 คือเครื่องซักผ้ากลิ่นลิ้นจี่ ได้ 3 คะแนน และอันดับที่ 6 คือสเปรย์น้ำหอมกลิ่นแอปเปิ้ล
สรุปผลจากการคิดได้การคิดแบบนอกกรอบ โดยการนำสิ่งของที่ต่างชนิดกันมาผสมรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยให้มีการนำเสนอขายสินค้า เป็นการคิดแบบตลอดเวลาโดยใช้บทเรียนของกลุ่มแรกๆ ที่ออกมานำเสนอ เป็นการพัฒนาความคิด ในการเลือกชื้อสินค้าได้ใช้ความคิดดังนี้
1. เป็นการลดโลกร้อน การนำกลับมาใช้ใหม่
2. การใช้แรงจูงใจในการนำเสนอ
3. ความสะดวกสบายหาชื้อได้ง่าย
4. ความทวีคุณได้ใช้เรื่อยๆ
และผู้ที่ไม่เลือกผลิตภัณฑ์ใดๆ เลย มีความคิดเห็นว่า เป็นการโฆษณาเกินจริงไม่ชวนเชื้อให้ชื้อได้

กิจกรรมสร้างจักรยาน
เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมาวาดรูปจักรยานในความคิดของตนเอง แต่มีข้อแม้ว่าทุกคนต้องวาดได้แค่คนละ 1 ชิ้นเท่านั้น และให้สามารถต่อกันเป็นรูปจักรยานให้ได้
สรุปผลการทำกิจกรรม
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวาดรูปจักรยานได้ครบทุกชิ้นส่วน เป็นกิจกรรมในการใช้สมองในกรคิดวิเคราะห์ว่า จักรยานจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง และยังขาดอะไรบ้าง ต้องเติมส่วนใดในจักรยาน ให้เป็นจักยานให้สมบูรณ์ เป็นการคิดวิเคราะห์ของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการทำวิจัยได้

กิจกรรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย
หลังจากการทำกิจกรรมกลุ่มแล้วได้สรุปผลการอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย โดยมีหัวข้อดังนี้ ชื่อเรื่องงานวิจัย หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และให้ยกตัวอย่างงานวิจัยมา 3 เรื่องเพื่อนำเสนอ และมีผู้เชียวชาญได้ให้คำแนะนำของหัวข้องานวิจัยแต่ละหัวข้อ งานวิจัยที่นำเสนอมีเรื่อง การเรียนการสอนของครู งานวิชาชีพ และ การไม่พบกลุ่มของนักศึกษา เมื่อนำเสนองานวิจัยเสร็จแล้ว ได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมดูตารางเวลาเรียน online และแนะนำให้ครูพี่เลี้ยงให้ดูแล และให้คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับการอบรม


สิ่งที่ได้รับในการเข้าอบรมในครั้งนี้
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย
2. ความรู้ความเข้าใจในการหาหัวข้อของการทำวิจัย โดยต้องมาจากปัญหาของชุมชนจริงๆ
3. สามารถเขียนหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทำวิจัยได้
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118