ครงการคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  วันที่  16/09/2557
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษากศน.อำเภอห้างฉัตร โดยได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ ปะระมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จำนวน 10,000 บาท รับการอนุเคราะห์สถานที่จากสำงานกลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 และพระวิทยากรให้ความรู้จากวัดดอนหัววัง ตำบลเวียงตาลและวัดดอนมูล ตำบลห้างฉัตร
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118