การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง
  วันที่  16/09/2557
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 14 สิงหาคม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร วิทยากรโดย ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผุ้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร มีการจัดกิจกรรมดังนี้ รับฟังการบรรยาย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง ) ปี 2557 ด้าน องค์ประกอบ และ และตัวบ่งชี้สถานศึกษาพอเพียง จำนวน 5 ด้าน 18 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ ข้อมูล ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กศน.ตำบล ) และครูกศน.ตำบลนำเสนอ ผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกศน.ตำบล ในปีงบประมาณ 2557
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหนองหล่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118