ข่าวกิจกรรมผอ.ศูนย์

ประชุมชี้แจง(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561  
รับมอบโล่ห์รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 
นายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือชายแดนประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2559  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมต้อนรับนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มให้แก่ประชาชนในแต่ละตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สันและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวแก้ว ตำบลปงยางคก และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการตีมีดบ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
นายจรณชัย วรรณทองผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"ลูกเสือนาวี" รับเกียรติบัตรพร้อมรับสัมฤทธิบัตร ณ สโมสรลูกเสือนาวี อาคารราชนาวีสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ 
เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี 
ในวันที่ 13 กันยายน 2558นายจรณชัย วรรณทองเข้าร่วมฝึกอบรมผู้บังคับบัชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 63 ณ สโมสรลูกเสือนาวี
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
การประชุมผู้บริหาร/สถานศึกษา กศน. ใขเขตจังหวัด ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2558
การประชุมปฏิบัติการดำเนินงานส่งเสริมพุทธศานาในสถานศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือเนือเกล้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นายจรณชัย วรรณทองเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสถานศึกษาอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพและหอประศูนย์สิริกิต ในวันที่ 2 -3 เมษายน 2558
นายจรณชัย วรรณทอง ได้รับเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดค่ายยุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน.อำเภอแจ้ห่ม ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2558
ในวันที่ 14 มีนาคม 2558 ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือ A.L.T.C. ณ ค่าย จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บุคคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมอบรมการเกษตรธรรมชาติMOA ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118