รายงานการประชุมอำเภอห้างฉัตร

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 5/2558
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๕8 เวลา 08.30 น.
รายงานการประชุมอำเภอห้างฉัตรประจำเดือนเมษายน
รายงานประชุมประจำเดือน มีนาคม
วาระการประชุมประจำเดอนกุมภาพันธ์
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 12/๒๕๕7
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม ๒๕๕7 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมอาเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
*******************
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 11/๒๕๕7
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕7 เวลา 08.30 น.
รายงานการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 57
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 7 /2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันอังคารที่ 3 มิถุนายน ๒๕๕7
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 4/๒๕๕7
วันพุธที่ 2 เมษายน ๒๕๕7 เวลา 08.3๐ น.
ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 3/๒๕๕7
วันอังคารที่ 4 มีนาคม ๒๕๕7 เวลา 08.3๐ น.
ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/๒๕๕7 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 เวลา 08.3๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
รายงานงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/3 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118