รายงานการประชุมอำเภอห้างฉัตร

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2559 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอาเภอห้างฉัตร (ชั้น 2)
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น 2) 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ-กำนัน-ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิ.ย.59 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ-กำนัน-ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ-กำนัน-ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เม.ย.59 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ-กำนัน-ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอาเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 5 มกราคม 25599 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 12/2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2558 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 9/2558
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมอาเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/๒๕๕8 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๕8 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 6/2558วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118