ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานผลการอบรม หลักสูตร"การสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้น" หลักสูตรของเสมสิกขาลัย รหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ เสมสิขาลัย เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กทม
รายงานผลการอบรม หลักสูตร"ฝึกทักษะการจับประเด็น" หลักสูตรของเสมสิกขาลัย ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ เสมสิขาลัย เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กทม
รายงานผลการจัดกิจกรรมKM (knowledge Management )ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ กัชซันขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555
แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตรสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปางกระทรวงศึกษาธิการประจำาปีงีงบประมาณ 2555(ฉบับปรับปรุง)
รายงานการประเมินตนเอง(Self – Assessment Report : SAR)รอบ 6 เดือน (กันยายน 2554 – มีนาคม 2555)ประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานผลโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ(รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2555
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555-2558
รายงานการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2551-2554
คู่มือคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา(แนวใหม่) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/3 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118