ข่าวกิจกรรม

ในวันที่25 ธันวาคม 2557 คณะครูกศน.อำเภอเมืองปาน ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้กศน.อำเภอห้างฉัตร ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3 ของสมศ. ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร    
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมอบรมการเกษตรธรรมชาติMOA ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 กศน.ตำบลปงยางคก จัดโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข กิจกรรมบันทึกการเดินทาง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรกการอ่าน และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านนางแล หมู่ที่ 11 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง   
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 กศน.ตำบลห้างฉัตรจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมในชุมชนต้นแบบบ้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บ้านขามแดง หมู่ที่ 6 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ลำปาง    
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สกว.และสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ในภาคเหนือตอนบน ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
ผู้อำนวยการกศนอำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการสัมนาผู้บริหารศูนย์ ICT ชุมชน ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่   
ในวันที่ 9-12 ธันวาคม 2557 ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร ,ครูอาสาฯและ ครูกศน.ตำบลเวียงตาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมขยายผลการดำเนินงานเกษตรธรรมชาติณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดนเชียงราย    
ประชุมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
การจัดการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดระบบเอกสารการประกันคุณภาพ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.”   
ประชุมประสานแผนการปฏิบัติงานในระดับตำบล ประจำปี 2558   
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกันระดมความคิดเห็นและทบทวน ข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีต่อไป ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2557 ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของ กศน. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร    
กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเอง ปี ๒๕๕๗
   
กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าประชุมคณะทำงานในพื้นที่วิจัยเพื่อระดัมความคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อชุมชน ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ สถาบันกศน.ภาคเหนือ   
ในวันที่ 22 กันยายน 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตร ติดป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ ในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร 7 ตำบล เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกและความสามัคคีของคนในชาติ    
[หน้าก่อน = 7]
กำลังแสดงหน้าที่ 8/20 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118