ข่าวกิจกรรม

กศน.ตำบลหนองหล่ม จัดโครงการสุขกายสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ ณ ศาลาเอกประสงค์บ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองหล่ม ในวันที่ 10 เมษายน 2558   
กศน.อำเภอห้างฉัตร ประเมินคุณภาพภายใน รอบ 6 เดือน   
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนายจรณชัย วรรณทอง รดน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ,เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร    
ในวันที่29 มีนาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตร นิเทศบ้านหนังสืออัฉริยะ เพื่อคัดเลือกบ้านหนังสืออัจฉริยะดีเด่น ทั้ง 7 ตำบล    
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลดหมอกควันไฟป่า และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในโอกาสฉลองพระชมมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558   
ในวันที่ 15 มีนาคม 2558 กศน.ตำบลห้างฉัตรจัดกิจกรรมค่ายคุธรรม จริยธรรม ณ วัดดอนมูล (หัวหนอง) ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร    
ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2558 นายชัยรัตชัย เอื้อเก่ง ครูอาสา นายมณเฑียร นันทะศรี นายนิธิ สิงห์แก้วสืบ นางสร้อยสุวรรณ เตชะธ ร่วมเป็นวิทยากรยุวกาชาด ณ กศน.อำเภอเกาะคา    
วันที่15มีนาคม2558 นางสาวณิษฏ์ชน้นท์ ตุ้ยวงศ์ษา ครูกศน.ตำบลแม่สันร่วมเป็นกรรมการฝ่ายประกวดทำอาหารรสชาดดี มีประโยชน์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนตำบลแม่สันประจำปี 2558 ณ กศน.ตำบลแม่สัน   
วันที่12มี.ค.58กศน.ตำบลวอแก้ว ต้อนรับคณะติดตามโครงการปิดทองหลังพระโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรองฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์เป็นประทานในการติดตามประเมินผลโครงการตำบลวอแก้ว7หมู่บ้านต.แม่สัน,หนองหล่ม2หมู่บ้านต.เวียงตาล1หมู่บ้าน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการปิดทองหลังพระ ม.3 ต.วอแก้ว   
วันที่ 2 มีนาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรประชุมประจำเดือนมีนาคม โดยมีผอ.จรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในการประชุม พร้อมบุคลากรกศน.อำเภอห้างฉัตร    
กศน.อำเภอห้างฉัตรดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N- NET ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา    
การประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย นักศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครู กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมงาน ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินประจำปี 2558    
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมให้การต้อนรับ นายจรณชัย วรรณทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร กศน.อำเภอห้างฉัตรคนใหม่   
ที่ 17 ม.ค.2558 กศน.อ.ห้างฉัตร เข้าร่วมกิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ และพิธีเปิดงาน "แอ่วขุนตาล ม่วนแต้หนา 2" ณ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน    
[หน้าก่อน = 6]
กำลังแสดงหน้าที่ 7/20 [หน้าถัดไป = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118