ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมออกหน่วยบริการอำเภอห้างฉัตรยิ้มเคลื่อนในเดือนธันวาคม   
ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ ธรรมะสร้างสุข คุณธรรม จริยธรรม ในการครองตน ครองคนและครองงาน   
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๓   
ร่วมกันสร้างสรรค์ รัฐธรรมนูญของประชาน เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง
   
การประเมินเทียบระดับ รอบที่ 3/2555   
การจัดทำหน่วยเรียนรู้แบบบูรณาการ
   
การรับมอบเกียรติบัตรการเป็นลูกเสือชาวบ้าน
   
การนำเสนองานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษากศน.อำเภอห้างฉัตร
   
กิจกรรมพระราชพิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช   
การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555
   
การสอบในภาคเรียนที่ 1/2555 ของ กศน.อำเภอห้างฉัตร   
การประเมินผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอห้างฉัตร   
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ กลุ่มโซนหลายดอย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
   
การนิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร   
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
[หน้าก่อน = 15]
กำลังแสดงหน้าที่ 16/20 [หน้าถัดไป = 17]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118