ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิและบุคคลากรเข้าร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตามโครงการ Towards ASEAN Community กลุ่มจัดหวัดภาคเหนือตอนบน ๑"เปิดประตูลำปาง:มหกรรมองค์ความรู้สู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง   
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้เข้าร่วมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ตามโครงการ" พี่น้อง อย่านอนหลับทับสิทธิ" ที่จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ในวันที่ 1 กันยายน 2556    
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้เข้าร่วมจัดหน่วยอำเภอยึ้มเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
บุคคลากรกศน.อำเภอห้างฉัตรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรเรื่องการประเมินโครงการ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้องฉัตร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ได้จัดโครงการอบรมยุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 8-9,10-11 สิงหาคม 2556 โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาในทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางและกลุ่มเป้าหมายนักศึกษากศน.อำเภอห้างฉัตร   
การเข้ารับโล่เกียรติคุณสถานศึกษา/ชุมชนต้นแบบภูมิปัญญา   
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา กศน.เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร ได้มีการประเมินเทียบระดับโดยมีคณะกรรมการประเมินเทียบระดับเป็นผู้ประเมินนักศึกษาเทียบระดับ จำนวน ๗ คน    
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรอบรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับกลุ่มอาชีพและผู้สนใจ ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร โดยมีนางจรรยา ไชยทิพย์อาสน์ เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้แด่ผู้จบการอบรม   
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดยิ้มเคลื่อนที่และหน่วยงานราชการจังหวัดลำปางจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ นายเดชดวง อนุกุล นายอำเภอห้างฉัตร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ทางกศน.อำเภอห้างฉัตร โดยนำผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มอาชีพชุมชนอำเภอห้างฉัตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างรายได้ ให้กับตนเอง ณ. โรงเรียนปงยางคก. ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำทีมโดยนางจรรยา ไชยทิพย์อาสน์และคณะบุคลากรร่วมกับกลุ่มตำรวจสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมแกนนำนักศึกษาการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับเกียรตินายเดชดวง อนุกุล นายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ช้างไทยรีสอร์ท   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น Otop mini MBA รายวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 60 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเป้าหมายสมาชิกศูนย์ฝึกอาชีพ    
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน กศน.อำเภอห้างฉัตร    
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับ สกว.และกศน.ภาคเหนือ ตามโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านงานวิจัยจากเวทีในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ วัดบ้านจำทรายมูล ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาโจทย์วิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร   
[หน้าก่อน = 13]
กำลังแสดงหน้าที่ 14/20 [หน้าถัดไป = 15]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118