รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2559 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอาเภอห้างฉัตร (ชั้น 2)
  วันที่  3/10/2559
 
 


รายละเอียด
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2559 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอาเภอห้างฉัตร (ชั้น 2)
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118