รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอาเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
  วันที่  29/02/2559
 
 


รายละเอียด
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอาเภอห้างฉัตร (ชั้น ๒)
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118