วันที่ 24 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลปงยางคก ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมพลเมืองพันธุ์ใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ณ อาคารเอนกประสงค์รพ.สต.บ้านข่วง ได้รับเกียรติจากนายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคกประธานเปิดโครงการและอ่านสารของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  วันที่  27/06/2562
 
 


รายละเอียด
    
ันที่ 24 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลปงยางคก ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมพลเมืองพันธุ์ใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ณ อาคารเอนกประสงค์รพ.สต.บ้านข่วง ได้รับเกียรติจากนายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคกประธานเปิดโครงการและอ่านสารของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสภ.ห้างฉัตรและรพ.ห้างฉัตร มีผู้ผ่านกิจกรรมจำนวน 59 คน
คณะทำงานนางสาวณภาพร คำดวงทิพย์ ครู ศรช. นางสาวรุ่งธิวา สมไคร้ ครูผู้สอนคนพิการ นิเทศติดตามการดำเนินงานโดยนางสาวเกวลิน อุตมะ ครูอาสาฯ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118