กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
  วันที่  2/10/2560
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 29 กันยายน 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด กศน.ตำบล อำเภอห้างฉัตร ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้เรียนทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มอันเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของผู้เรียน ตลอดจนภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย ความซื่อสัตย์และจิตอาสา ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118