โครงการค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
  วันที่  17/07/2560
 
 


รายละเอียด
    
กศน. อำเภอห้างฉัตร จัดโครงการค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.ตำบล ตำบลละ 20 คน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ การดำเนินงานอบรมเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและบรรลุผลตามโครงการ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118