close
เรื่อง  การนิเทศติดตามการศึกษาพื้นฐาน  วันที่  31/01/2555รายละเอียด
วันที่ 29 มกราคม 2555 นายชัยรัตชัย เอื้อเก่ง ครูอาสาฯ ได้นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการพบกลุ่มของนักศึกษากศน.ตำบลเวียงตาล ของนางจรัสรัชช์ ถาน้อย ครูกศน.ตำบลเวียงตาลและนางสาวศิริรัตน์ ปินตาเชื้อ ครูประจำกลุ่มกศน.ตำบลเวียงตาล นายชัยรัตชัย เอื้อเก่ง ได้กล่าวทักทาย และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการศึกษาพร้อมให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการศึกษา
โดย   นางจรัสรัชช์ ถาน้อย