close
เรื่อง  ร่วมประชุมการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์  วันที่  31/01/2555
a2113827kosob.gif
รายละเอียด
วันที่ 18 มกราคม 2555 นางจรัสรัชช์ ถาน้อย ครูกศน.ตำบลเวียงตาล ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง โดยมีนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปางประธานกล่าวเปิด ได้กล่าวถึงรายละเอียดความสำคัญในการออกข้อสอบรายวิชาเลือก ซึ่งภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 มีวิชาเลือกทั้งหมดของจังหวัดลำปาง จำนวน 81 วิชา และทีมวิทยากรได้ชี้แจงรายละเอียดของการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้รับความรู้ในเรื่องรายละเอียดของการจัดทำข้อสอบรายวิชาเลือกเพื่อนำมาชี้แจงให้กับครูกศน.ตำบลในการจัดทำข้อสอบและให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนด
โดย   นางจรัสรัชช์ ถาน้อย