close
เรื่อง  กศน.ตำบลห้างฉัตรจัดประชุมองค์กรนักศึกษา  วันที่  29/01/2555

รายละเอียด
กศน.ตำบลห้างฉัตร จัดประชุมองค์กรนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องกีฬาและการจัดหาทุนในการปรับภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด โดยนายวสันต์ ใจคำ ประธานองค์กรนักศึกษาชี้แจงและร่วมกันแสดงความคิดโดยนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมกศน.ตำบลห้างฉัตร
โดย   นายมณเฑียร นันทะศรี หัวหน้ากศน.ตำบลห้างฉัตรรายงาน