close
เรื่อง  ผลการติดตามการพบกลุ่ม  วันที่  22/12/2554

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 10.25น.ได้ติดตามการพบกลุ่มนักศึกษากศน.ปงยางคก ณ ร.ร.ปงยาคก หมู่ที่ 6

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา13.30น.ได้ติดตามการพบกลุ่มนักศึกษากศน.ปงยางคก ณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านข่วง หมู่ที่ 10
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ได้ติดตามการพบกลุ่มนักศึกษากศน.ปงยางคก ณ โรงเรียนบ้านจำ และรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านข่วง ผู้สอน/ผู้เรียนตั้งใจทำหน้าที่ตนเองดี มีการการแบ่งกลุ่มทำงาน/มีการนำเสนอผลงานนักศึกษา แต่ปัญหาที่พบคือสถานที่พบกลุ่ม ร.ร.บ้านจำคับแคบ จึงได้เสนอแนะให้ประสานขอใช้ห้องที่กว้างขึ้น และจะติดตามต่อไป ส่วนสถานที่พบกลุ่ม ณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพฯ นั้น ผอ.โรงพยาบาลฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โดย   นายชัยรัตชัย เอื้อเก่ง ครูอาสาฯ