close
เรื่อง  การพบกลุ่มกศน.ตำบลวอแก้ว  วันที่  19/12/2554

การพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลวอแก้ว ณ กศน.ตำบลวอแก้ว ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือน
รายละเอียด
กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลวอแก้ว ณ กศน.ตำบลวอแก้ว ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือน เวลา 19.00 น. - 22.00 น. โดยนางณัฏฐ์ทิตา วงศ์ประเสริฐ ครูกศน.ตำบลวอแก้ว
โดย   นางณัฏฐ์ทิตา วงศ์ประเสริฐ