close
ลำดับ เนื้อหา วันที่ ( )
141 การนิเทศติดตามการศึกษาพื้นฐาน
31/01/2555
142 โครงการพัฒนากศน.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
31/01/2555
143 กิจกรรมนักศึกษา
31/01/2555
144 ร่วมประชุมการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์
31/01/2555
145 การนิเทศติดตาม
31/01/2555
146 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง
31/01/2555
147 กิจกรรมการพบกลุ่ม สอนเสริม กศน. ตำบลปงยางคก
30/01/2555
148 การจัดรายการวิทยุ
30/01/2555
149 ลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ หมู่ 10 หมู่ 11 และหมู่ 12
29/01/2555
150 ลงพื้นที่พบผู้พิการกลุ่มเป้าหมาย
29/01/2555
151 กศน.ตำบลห้างฉัตรจัดประชุมองค์กรนักศึกษา
29/01/2555
152 รายงานการจัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลห้างฉัตร
29/01/2555
153 กศน.ตำบลห้างฉัตรจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
29/01/2555
154 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555
24/01/2555
155 การพบกลุ่มและตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลแม่สัน
9/01/2555
156 รายงานผลการประชุมองค์กรนักศึกษากศน.ปงยางคก
26/12/2554
157 ผลการติดตามการพบกลุ่ม
22/12/2554
158 การจัดรายการวิทยุ
19/12/2554
159 การจัดทำเวทีประชาคม
19/12/2554
160 การพบกลุ่มกศน.ตำบลวอแก้ว
19/12/2554
[หน้าก่อน = 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8/9 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
= เรื่องที่แสดงความเห็นแล้ว
= เรื่องที่ ยังไม่ได้แสดงความเห็นแล้ว