close
ลำดับ เนื้อหา วันที่ ( )
81 การประสานงานกับเครือข่ายเพื่อรับสมัครนักศึกษา
9/05/2555
82 การประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2555
27/04/2555
83 รายงานการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม
20/04/2555
84 พิธีรดนำดำหัวผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ปี 2555
20/04/2555
85 รายงานผลการปฏิบัติงาน อำนวยการ
20/04/2555
86 วารสารเดือนมีนาคม 2555 กศน.ตำบลแม่สัน
20/04/2555
87 รายงานการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม
18/04/2555
88 วารสารการปฏิบัติงานกล่มเป้าหมายพิเศษคนพิการเดือนมีนาคม2555
18/04/2555
89 กศน.ตำบลห้างฉัตรรายงานผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม55
18/04/2555
90 รายงานปฏิบัติงานเดือนมีนาคม
18/04/2555
91 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ตำบลเวียงตาล
18/04/2555
92 สรุปงานเดือนมีนาคมเมืองยาว
12/04/2555
93 สรุปการปฎิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2555
12/04/2555
94
7/04/2555
95 สรุปการปฏิบัติงานครูผู้สอนผู้พิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
16/03/2555
96 การจัดรายการวิทยุ รายการ กศน.เพื่อนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555
12/03/2555
97 สรุปการปฎิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
5/03/2555
98 กศน.ตำบลห้างฉัตรจัดกิจกรรมการรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องโครงงาน
29/02/2555
99
29/02/2555
100 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษากศนใตำบลห้างฉัตร
29/02/2555
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/9 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
= เรื่องที่แสดงความเห็นแล้ว
= เรื่องที่ ยังไม่ได้แสดงความเห็นแล้ว