close
ลำดับ เนื้อหา วันที่ ( )
61 รายงานผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลห้างฉัตร
18/12/2555
62 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตาอัะยาศัยกศน.ตำบลห้างฉัตร
18/12/2555
63
18/12/2555
64 วารสารการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมายพิเศษคนพิการ เดือน พฤศจิกายน 2555
3/12/2555
65 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
21/11/2555
66 การประชุมการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255
21/11/2555
67 รายงานการอบรมบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร โครงการส่งเสริมและระบบประก
21/11/2555
68 รายงานการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร โครงการประชุมเชิงปฏิบั
21/11/2555
69 วารสารการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมายพิเศษคนพิการ เดือน ตุลาคม 2555
13/11/2555
70 การประชุมวางแผนการจัดทำแผนชุมชนปีงบ 2556
11/10/2555
71 วารสารการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมายพิเศษคนพิการ เดือน กันยายน 2555
3/10/2555
72 วารสารการปฏิบัติงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำเดือน สิงหาคม 2555
25/09/2555
73 วารสารการปฏิบัติงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
25/09/2555
74 วารสารการปฏิบัติงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำเดือน มิถุนายน 2555
25/09/2555
75 วารสารการปฏิบัติงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
25/09/2555
76 การจัดรายการวิทยุ รายการ กศน.เพื่อนเรียนรู้
20/07/2555
77 แก้ไขรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2555
2/07/2555
78 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
2/07/2555
79 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
25/06/2555
80 รายงานผลการปฏฺบัติงาน กศน.อำเภอห้างฉัตร เดือนพฤษภาคม 55
20/06/2555
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/9 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
= เรื่องที่แสดงความเห็นแล้ว
= เรื่องที่ ยังไม่ได้แสดงความเห็นแล้ว