Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ทูตการอ่าน และครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอห้างฉัตร วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  วันที่  28/06/2556
 
 


รายละเอียด
    
งานการศึกษาตามอัธยาศัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 43 คน ในการสร้างความเข้าใจ แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของทูตการอ่าน และร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118