ID
PWD
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร( อัตลักษณ์ มีคุณธรรม พึ่งพาตนเอง ) ( เอกลักษณ์ บริการด้วยใจ )"ลำปางสุจริตและลำปางนครแห่งความสุข"
 


วันที่ 29 กันยายน 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด กศน.ตำบล อำเภอห้างฉัตร ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้เรียนทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มอันเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของผู้เรียน ตลอดจนภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย ความซื่อสัตย์และจิตอาสา ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กศน.อำเภอห้างฉัตร 
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน  
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร เรื่อง รับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักศึกษาเทียบระดับ (ไต่ระดับ) ภาคเรียนที่ 2/2558ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
กศน.อำเภอห้างฉัตรประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง สอบราคาซื้อ หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือชุดการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศ สอบราคาซื้อ หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ภาคเรียนที่ 1-2558
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภออู่ทอง   
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ  
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามกองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอห้างฉัตรและชมรมอาสายุวกาชาด 
โครงการค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนมิถุนายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        
 
   
pvVnYtlLtEe  
  
  
  
  
มาเยี่ยมชม  
กิจกรรมดี  
กีฬา กศน.อำเภอห้างฉัตร  
 
หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา

© ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Tel.054-269432 Fax.054-269118

 

กศน.ตำบลเวียงตาล กศน.อำเภอห้างฉัตร กศน.ตำบลห้างฉัตร กศน.ตำบลปงยางคก กศน.ตำบลหนองหล่ม กศน.ตำบลแม่สัน กศน.ตำบลเมืองยาว