ID
PWD
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร( อัตลักษณ์ มีคุณธรรม พึ่งพาตนเอง ) ( เอกลักษณ์ บริการด้วยใจ )"ลำปางสุจริตและลำปางนครแห่งความสุข"
 


วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยผอ.จรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดงาน "มหกรรมห้างฉัตรรักการอ่าน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย พืธีเปิดโดยนายนเรศฤทธิ์ อุบลศรี ปลัดอำเภอห้างฉัตร กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแสดง การประกวด "ส้มตำลีลา" การประกวด "ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง กิจกรรมการอ่านส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ฐานการเรียนรู้การอ่านสร้างอาชีพ กิจกรรมบรรณสัญจร กิจกรรมนิทรรศการเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0. พร้อมรถโมบายเคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ซึ่งได้รับสนับสนุนกิจกรรมโดยท่าน ผอ.เจริญศักดิ์ ดีแสน และมีพิธีเปิดตัวและมอบป้าย "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ต้นแบบของอำเภอห้างฉัตร จำนวน 8 แห่ง/ตำบล
 
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน  
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร เรื่อง รับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักศึกษาเทียบระดับ (ไต่ระดับ) ภาคเรียนที่ 2/2558ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 
กศน.อำเภอห้างฉัตรประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง สอบราคาซื้อ หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือชุดการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศ สอบราคาซื้อ หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ภาคเรียนที่ 1-2558
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C)
 
กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง   
อาสายุวกาชาดกศน.ตำบลห้างฉัตรปฎิบัติหน้าที่ในงานเบิกฟ้าอนันตยศอำเภอห้างฉัตร ในการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ของกศน.อำเภอห้างฉัตร 
ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดอบรมโครงการอบรมโครงการค่ายคุณธรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ซึ่งนำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ณ วัดบ้านนางแล ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 60 กศน.ตำบลวอแก้วร่วมกับกศน.ตำบลห้างฉัตร กศน.ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์ อังกฤษเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร  
วันที่ 29 มกราคม 2560 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร นำคณะครูและบุคลากรกศน.อำเภอห้างฉัตรศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการทางลูกเสือ ณ กศน.อำเภอเมืองพิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        
 
   
pvVnYtlLtEe  
  
  
  
  
มาเยี่ยมชม  
กิจกรรมดี  
กีฬา กศน.อำเภอห้างฉัตร  
 
หน้าแรก |ความเป็นมา|โครงสร้างนโยบาย | บทบาทภารกิจ |  บุคลากรติดต่อเรา

© ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Tel.054-269432 Fax.054-269118

 

กศน.ตำบลเวียงตาล กศน.อำเภอห้างฉัตร กศน.ตำบลห้างฉัตร กศน.ตำบลปงยางคก กศน.ตำบลหนองหล่ม กศน.ตำบลแม่สัน กศน.ตำบลเมืองยาว