กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สังกัดสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร
  วันที่  29/05/2557
 
 


รายละเอียด
    
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดการอบรม ภาษาจีนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร เปิดการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สังกัดสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จำนวน ๔๐ ชม. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 17.00 น. ตั่งแต่ 29 พฤษภาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน โดยมีวิทยากร คือ MR. MA JUNLONG จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์ วิมุกตานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.ห้างฉัตร เป็นประธานในพิธีเปิด จากที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้ลงนาม MOU ว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ร่วมกับ อำเภอห้างฉัตร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่งมีภารกิจหลักร่วมกัน คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ยกระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะให้กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้นำท้องถิ่น และบุคลากรของรัฐ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้ทักษะด้านภาษา และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพ และชุมชนให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ได้ประสานขอความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ในการยกระดับความสามารถด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสารให้ความช่วยเหลือและบริการแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้ร่วมกันฝึกอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สังกัดสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ขึ้น
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118