กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดฝึกอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยว
  วันที่  29/05/2557
 
 


รายละเอียด
    
กศน.อำเภออำเภอห้างฉัตร กับ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีภารกิจหลักร่วมกัน คือ จัด ส่งเสริม และสนับสนุน ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มพูนความสามารถด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาที่สำคัญ คือ ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีคุณภาพ และรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of understanding : MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้บุคลากร ของ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ ยกระดับความสามารถด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้จัดการฝึกอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับบุคลกรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ฯ จำนวน ๔๐ ชม. ทุกวันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.๐๐ - 19.๐๐ น. ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ฯ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 19 คน โดยมีวิทยากร คือ นางสิริรักษ์ วาวแวว จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118