พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนในวันช้างไทย
  วันที่  20/03/2557
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 13 มีนาคม 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตร โดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับ นายภาสกร มีวาสนา ผอ.สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในนามของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และ นายวรวุฒิ เมืองตั้ง ปลัดอำเภอห้างฉัตร รักษาราชการแทนนายอำเภอ ในนามของที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน และผอ.สนง.กศน.จังหวัดลำปาง นาย
คเชนทร์ มะโนใจ ร่วมเป็นสักขีพยาน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118